De ouders

Wij hechten veel waarde aan het contact met ouders in onze kinderopvang. Een respectvolle en open communicatie met ouders vinden wij belangrijk en draagt bij tot het welbevinden van het kind, zowel thuis als in onze kinderopvang.

Ot & Sien voert met alle nieuwe ouders een intakegesprek. Hier wordt de basis gelegd voor het vertrouwen van de ouders in een goede opvang voor hun kind.

Wij vinden het belangrijk om u te informeren over het welbevinden van uw kind bij ons. Zo krijgt ieder kind een pedagogisch medewerkster als mentor aangewezen. Zij is uw directe aanspreekpunt. Wij geven mondelinge informatie over hoe de dag is verlopen met uw kind. En daarnaast werken wij met een digitaal schriftje waarin door de pedagogisch medewerkster regelmatig wordt geschreven. Naast mondelinge informatie ontvangen ouders ook maandelijks een digitale nieuwsbrief met belangrijke informatie over de gang van zaken binnen onze kinderopvang. 

Op het moment dat een kind vier jaar wordt en naar de basisschool gaat, vult de mentor een overdrachtsformulier voor de basisschool in. Met toestemming van de ouders wordt dit verslag opgestuurd naar de basisschool die het kind gaat bezoeken.

Oudercommissie

Ot & Sien heeft een oudercommissie die vertegenwoordigt is door ouders van de verschillende groepen. Zij vertegenwoordigen alle ouders van Ot & Sien. De oudercommissie kan gevraagd en ongevraagd adviseren over zaken die het pedagogisch beleid betreffen. Zij fungeren als aanspreekpunt voor de ouders. De oudercommissie vergadert ongeveer eenmaal per acht weken.

U kunt de oudercommissie bereiken via de mail: oc@kinderopvangotensien.nl.

Scroll naar boven