top-left
top-right

Algemene informatie


Openingstijden en vakanties

Kinderopvang Ot & Sien is vrijwel het gehele jaar geopend. Op de algemeen erkende feestdagen en de dag na Hemelvaart zijn wij gesloten. Ook zijn wij gesloten voor een studiedag(en), deze worden elk jaar bekend gemaakt. Wanneer de groepen niet volledig bezet zijn, bijvoorbeeld rondom vakanties of feestdagen, kunnen wij overgaan tot samenvoegen van de groepen.

Op 5 december ( st. Nicolaas) en 24 december (Kerstavond) en 31 december (oudjaarsdag) sluiten wij om 16.30 uur.

Ot & Sien biedt hele dagopvang van 7.30 uur tot 18.30 uur. 
Vervroegde opvang van 7.00 uur tot 7.30 uur.
Voorschoolse opvang van 7.30 tot aanvang van de school.
Naschoolse opvang van einde schooltijd tot 18.30 uur.
Vakantie opvang en sluitingsdagen van de school van 7.30 uur tot 18.30 uur.

De mogelijkheid bestaat om op andere dagen dan de vaste gereserveerde dagen uw kind extra te laten komen. De pedagogisch medewerkster beoordeelt of er op de gewenste dag ruimte is. Hierbij wordt rekening gehouden met de bezetting van kinderen en medewerksters.

Op onderstaande dagen zijn wij in 2020 gesloten.

Algemeen erkende feestdagen en sluitingsdag in 2020

Nieuwjaarsdag woensdag 1 januari
Tweede paasdag maandag 13 april
Koningsdag maandag 27 april
Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei
Hemelvaartsdag donderdag 21 mei
Dag na Hemelvaart vrijdag 22 mei
Tweede pinksterdag maandag 1 juni
Eerste kerstdag vrijdag 25 december

Ruilen

Wilt u, om wat voor reden ook, een vaste opvangdag ruilen voor een andere dag? Dan willen we u graag tegemoet komen. In principe komen kinderen op vaste dagen naar de kinderopvang en buitenschoolse opvang. Dit komt de stabiliteit van de groepen, het zich veilig voelen van kinderen en daarmee de pedagogische kwaliteit van de opvang ten goede. Het kan echter voorkomen dat u op andere dan de vaste dagen opvang nodig heeft voor uw kind. Wij bieden deze mogelijkheid. Nadrukkelijk wijzen wij u erop dat de mogelijkheid tot ruilen geen recht betreft maar een extra service, waarbij wij wel trachten aanvragen zoveel mogelijk te honoreren. Wilt u graag gebruik maken van deze extra service? Dan verwijzen wij u graag naar ons digitale programma bitcare. 

Voorwaarden

De ruildagen zijn gebonden aan het kind en kunnen niet voor broers of zussen worden ingezet. Ruilen is gebonden aan de opvangsoort. Zo kunt u voorschoolse opvang alleen ruilen met voorschoolse opvang en naschoolse opvang alleen met naschoolse opvang. Voor meerdere kinderen, moet er voor ieder kind apart een aanvraag ingediend worden Ruilen van dagen is mogelijk binnen vier weken voor of na de te ruilen dag. Op dagen met een hoge bezettingsgraad is ruilen helaas vaak niet mogelijk en/ of gebeurt het dat er soms op zeer korte termijn uitsluitsel gegeven kan worden. Dit komt doordat er dan pas ruimte ontstaat als gevolg van bijv. ziekte. Indien het niet lukt ,binnen deze periode, de ruildag op een ander moment op te nemen, vervalt deze dag. Goedkeuring voor de ruilaanvraag is alleen mogelijk wanneer de maximale groepsgrootte volgens de wet kinderopvang, op de aangevraagde ruildag(deel) nog niet bereikt is en er voldoende personeel ingepland is; Er wordt geen extra personeel ingezet om het ruilen op een bepaalde dag mogelijk te maken (bv in vakantieperiodes wordt vooraf de personeelsbezetting afgestemd op het aantal aanwezige kinderen. Ruilen is alleen mogelijk als er binnen de vastgestelde personeelsbezetting nog ruimte is voor opvang van extra kinderen) Ruilen van dagen, waarop de opvangvoorziening niet geopend is (zoals nationale feestdagen en extra sluitingsdagen) is niet mogelijk; Een al eerder aangevraagde extra dag, kan niet met terugwerkende kracht omgezet worden in een ruildag. De aanvraag om te ruilen dient door middel van Bitcare aangevraagd te worden. Houdt u er rekening mee dat wanneer u uw kind vooraf afmeldt voor een bepaalde dag, deze dag als ruildag aan een andere ouder zal worden aangeboden.

De procedure

Via Bitcare kunt u als ouder een dag aanvragen om te ruilen of extra te komen. Zodra de aanvraag goed of afgekeurd is, krijgt u hier als ouder bericht van. 
Verzoeken tot ruiling kunnen op ieder moment aangevraagd worden.Verzoeken worden behandeld in volgorde van aanvraag. De groepsleiding deelt vervolgens aan de ouder mede of de ruil / extra dag wel of niet mogelijk is. 
Geeft u uw kind op voor een extra dag en wordt de extra dag toegekend, dan kunt u nog afmelden tot één week voor de betreffende dag, daarna worden de kosten altijd in rekening gebracht, ook al komt het kind niet.


Proefberekening toeslag

U kunt een bijdrage ontvangen voor uw kinderopvang, in de vorm van kinderopvangtoeslag. Om de netto kosten voor de opvang van uw kind te berekenen, kunt u eerst een berekening maken voor kinderopvangtoeslag waar u recht op hebt. Deze berekening kunt u hier maken.