top-left
top-right

Veiligheid en gezondheid


Een belangrijke voorwaarde voor kwaliteit is het bieden van een veilige en gezonde omgeving.

Ten behoeve van een veilige kinderopvang moeten mensen die in de kinderopvang werken in bezit zijn van een verklaring omtrent het gedrag (VOG). De VOG toont aan dat een persoon geen strafbare feiten op zijn naam heeft staan die een belemmering vormen voor het werken in de kinderopvang. Vanaf 1 maart 2013 wordt er continu gescreend op strafbare feiten.

Ot & Sien is in het bezit van een VOG van alle pedagogisch medewerksters.

Wij werken met het “vierogenprincipe” Dit principe houdt in dat altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht.

Wij vinden dat naast de praktische uitvoering van het vierogenprincipe, het investeren in mentaliteit van de pedagogisch medewerkers en bedrijfscultuur een belangrijk item is in het bieden van veilige kinderopvang.

Bij onze kinderopvang is de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van kracht. De Pedagogisch medewerksters zijn op de hoogte van deze meldcode en weten hoe ze moeten handelen bij een vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.

De pedagogische medewerksters zijn in het bezit van het diploma kinder –EHBO en diploma reanimatie – AED- training. Daarnaast zijn er pedagogisch medewerksters gediplomeerde BHV-ers.

Er wordt met regelmaat een ontruiming- oefening gehouden door de pedagogisch medewerksters met de kinderen. Hiervoor is een ontruimingsplan aanwezig. Door de brandweer wordt er in ons pand regelmatig een brandweer oefening gehouden. Hierbij zijn de kinderen niet aanwezig.

Binnen onze panden zijn er rookmelders, brandblussers, EHBO koffers en een AED aanwezig. De brandveiligheid wordt jaarlijks gecontroleerd door de brandweer De Ronde Venen. De deuren zijn beveiligd met deurdrangers, verhoogde deurklinken en vingerbescherming profielen. De trap in het kdv heeft een trapleuning op kinderhoogte en anti-slip op de treden.

In de slaapkamer wordt er mede toezicht gehouden via een camera. De bedjes zijn gecertificeerd volgens de veiligheidsnorm.

Overdag is de buitendeur van het kinderdagverblijf gesloten. Indien iemand anders dan uzelf uw kind komt ophalen moet dit gemeld zijn aan de pedagogisch medewerkster voordat wij uw kind mee laten gaan.

Jaarlijks wordt er een risico inventarisatie veiligheid en gezondheid gemaakt. Hierop wordt controle uitgeoefend door de GGD. Klik op de locatie voor de inspectierapporten: 

In dit register worden alle kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de wet kinderopvang.

Het registratienummer voor KDV Ot & Sien is: 374547671
Het registratienummer voor de BSO Ot & Sien is: 123215419

Het registratienummer voor KDV Ot & Sien Herenweg 61b is: 168219372
Het registratienummer voor BSO Ot & Sien Herenweg 61b is: 805901206

Wij dragen zorg voor een hygiënische omgang met de ruimte en middelen van onze kinderopvang.

Het verschonen van de kinderen en het naar het toilet gaan gebeurt in een aparte verschoningsruimte.