top-left
top-right

Algemene voorwaarden


1. Algemeen

1.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van Ot & Sien komen te vervallen.

1.2 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en door Ot & Sien schriftelijk is bevestigd.

1.3 Afspraken met medewerkers van Ot & Sien binden Ot & Sien niet, tenzij deze afspraken. Schriftelijk door een bevoegd orgaan van Ot & Sien zijn bevestigd.

1.4 Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder, die van de kinderopvang van Ot & Sien gebruik wenst te maken of maakt. Met de invoering van de Wbk-wet in 2005 zijn de ouders /verzorgers verantwoordelijk voor de financiële consequenties voortvloeiende uit een overeenkomst met Ot & Sien en worden beschouwd als opdrachtgever.

1.5 Opdrachtgever is niet bevoegd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ot & Sien de overeenkomst over te dragen of te delegeren aan een derde.

1.6 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Ot & Sien, van welke aard ook.

1.7 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze Algemene Voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

1.8 Ot & Sien verplicht zich te handelen volgens de Wet bescherming persoonsgegevens.

2. Wachtlijstbeheer

2.1 Inschrijving kan vanaf 3 maanden zwangerschap geschieden.

2.2 Voorrang wordt verleend aan tweede en volgende kinderen indien het eerste kind reeds is geplaatst, dan wel als het eerste kind niet langer dan drie maanden van de opvang af is.

2.3 Voorrang wordt ook verleend aan kinderen van werknemers van Ot & Sien aan kinderen waarvoor een wijzigingsverzoek is ingediend en aan kinderen uit een éénoudergezin.

2.4 Ot & Sien kan besluiten op basis van een sociaal/medische indicatie voorrang te verlenen indien: a. Daarvoor een -naar het oordeel van Ot & Sien voldoende onderbouwde aanvraag wordt ingediend door een arts/hulpverlener/specialist. De aanvraag en motivatie dienen schriftelijk te geschieden. b. Het kind zich -naar het oordeel van Ot & Sien in een dermate onstabiele thuissituatie bevindt dat het ernstig wordt bedreigd in de ontwikkeling of lichamelijke of geestelijke schade dreigt op te lopen. c. Er -naar het oordeel van Ot & Sien geen alternatieve opvangmogelijkheden zijn. d. De gewenste opvangperiode langer is dan zes maanden.

2.5 Plaatsing geschiedt op basis van het overeenkomen van het profiel van het te plaatsen kind met het profiel van de vrijgekomen plaats. Dit impliceert dat een kind met een latere inschrijfdatum eerder geplaatst kan worden indien het profiel van desbetreffende kind overeenkomt met de vrijgekomen plaats.

2.6 Voorrang wordt verleend aan een extra dag afname.

3. Plaatsing

3.1 Ot & Sien is gebonden, nadat Ot & Sien de reservering van een plaats voor de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd, echter alleen indien opdrachtgever de plaatsingsovereenkomst binnen vijf werkdagen na dagtekening ondertekend retourneert. Opdrachtgever is gebonden door ondertekening van de plaatsingsovereenkomst.

3.2 Indien opdrachtgever minder dan één maand voor aanvang van de geplande opvang de overeenkomst annuleert zal opdrachtgever een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan de berekende kosten voor de kinderopvang voor twee maanden.

3.3 Indien opdrachtgever meer dan één maand voor aanvang van de geplande opvang de overeenkomst annuleert zal opdrachtgever een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan de berekende kosten voor de kinderopvang voor één maand.

3.4 Indien de opdrachtgever meer dan twee maanden voor aanvang van de geplande opvang de overeenkomst annuleert zal de boete als bedoeld in het vorige artikel niet in rekening worden gebracht.

3.5 In geval van dagopvang dient bij aanvang van de overeenkomst één van de ouders/verzorgers gedurende de wendagen beschikbaar te zijn ter begeleiding van het kind.

3.6 Ot & Sien is gerechtigd de tarieven jaarlijks aan te passen ten behoeve van het komende kalenderjaar in welk geval opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met inachtneming van de opzeggingstermijn. Een aanpassing van de tarieven wordt minimaal twee maanden van tevoren aan opdrachtgever kenbaar gemaakt.

3.7 Opvang geschiedt in groepsverband, op weekdagen met de volgende openingstijden: hele dagopvang 11 uur per dag van 7.30 uur tot 18.30 uur , buitenschoolse opvang na schooltijd tot 18.30 uur.

4. Wijziging en beëindiging

4.1 Overeenkomsten met Ot & Sien worden aangegaan voor onbepaalde tijd. De kinderdagopvang overeenkomst eindigt van rechtswege zodra het kind de leeftijd van vier jaar bereikt. De BSO overeenkomst eindigt van rechtswege zodra het kind de basisschool gaat verlaten.

4.2 Wijziging van plaatsingsdagdelen dienen schriftelijk te worden aangevraagd. Ot & Sien is op geen enkele wijze verplicht akkoord te gaan met de voorgestelde wijziging. Ot & Sien neemt de aanvraag in behandeling na schriftelijke bevestiging van de aanvraag van de wijziging. Indien zulks voldoet aan de voorwaarden voor minimale plaatsing, geldt voor mindering van het aantal plaatsingseenheden in ieder geval een opzeggingstermijn van een maand.

4.3 Ieder der partijen kan ten alle tijden de overeenkomst door een schriftelijke opzegging doen eindigen. Rechtelijke tussenkomst is daartoe niet vereist. Hierbij geldt een opzeggingstermijn van tenminste een maand, per de 1e en de 16e van de maand.

4.4 Ingeval van faillissement, surséance van betaling of wanneer krachtens enige wetsbepaling een bewindvoerder voor opdrachtgever wordt benoemd, kan Ot & Sien deze overeenkomst zonder enige vorm van opzegging door partijen met onmiddellijke ingang ontbinden.

4.5 Ot & Sien is gerechtigd met onmiddellijke ingang de plaatsing op te schorten dan wel te beëindigen indien ter beoordeling van Ot & Sien: a. De opdrachtgever niet voldoet aan enigerlei voor hem uit enige, door deze algemene voorwaarden beheerste overeenkomst voortvloeiende, verplichting; b. De opdrachtgever in gebreke blijft de verschuldigde bedragen aan Ot & Sien te voldoen, een en ander onverminderd het gestelde in het hoofdstuk "betaling"; c. De plaatsing van het betreffende kind of de ouder in het algemeen een bedreiging/ gevaar/ belasting vormt voor het kind zelf, het personeel van Ot & Sien of voor de andere aanwezige kinderen. d. In geval van ziekte of anderszins en indien een kind extra verzorging en/ of aandacht blijkt te behoeven.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen, draagt Ot & Sien generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, voor zover deze schade niet door aansprakelijkheidsverzekering van Ot & Sien wordt gedekt.

5.2 Opdrachtgever is gehouden Ot & Sien schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Ot & Sien instellen terzake van schade ontstaan door het in opdrachtgever in opvang genomen kind.

5.3 Indien een opdracht tot plaatsing voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.

5.4 Bij vooraf vastgestelde sluitingsdagen en bij afwezigheid van het kind blijven de opvangkosten onverkort verschuldigd.

5.5 In geval van langer durende ziekte (meer dan twee maanden) kan de plaatsing worden opgeschort. In geval van overlijden of blijvende invaliditeit -zodanig dat het kind geen gebruik meer kan maken van de opvang- kan de overeenkomst direct worden ontbonden.

5.6 Ot & Sien verplicht zich tot een afdoende aansprakelijkheidsverzekering voor haar eigen Vestiging.

6. Overmacht

6.1 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Ot & Sien van het nakomen van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schade of interessen kan doen gelden.

6.2 Ingeval van overmacht zal Ot & Sien daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. Indien storingen in het bedrijf langer duren dan een kalender maand dan heeft de opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, echter met de verplichting Ot & Sien het reeds uitgevoerde deel te vergoeden.

6.3 Ingeval van nieuwbouw of verbouw van een vestiging is Ot & Sien niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade die ontstaat door te late oplevering.


7. Huisregels

7.1 De huisregels maken een integraal onderdeel uit van de plaatsingsovereenkomst. De opdrachtgever dienen zich strikt te houden aan de huisregels. Ot & Sien is gerechtigd de huisregels op elk moment aan te passen. Na iedere aanpassing zal Ot & Sien ouders/ verzorgers per omgaande in kennis stellen van de wijziging(en)

7.2 Kinderen dienen op de overeengekomen tijden te worden gebracht en afgehaald. Bij het niet tijdig afhalen volgt er een mondelinge waarschuwing, bij een tweede keer volgt er een gesprek met de leidinggevende. Daarna kan opzegging van de overeenkomst volgen zonder dat daarbij de opzeggingstermijn in acht behoeft te worden genomen.

7.3 Er geldt een minimale afname bij de hele dagopvang van één hele dag. De BSO heeft geen minimale afname.

8. Betaling

8.1 Opdrachtgever is verplicht Ot & Sien te machtigen voor het automatisch incasseren van alle verschuldigde bedragen. De verschuldigde bedragen worden op of omstreeks de 25ste vooraf van de betreffende maand van de door opdrachtgever aangegeven bank- of girorekening afgeschreven.

8.2 Indien in kredietgeving wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over de maandelijkse bijdrage verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van de plaatsingskosten.

8.3 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, welke Ot & Sien moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 50,-

8.4 Incidentele extra opvang dient te worden aangevraagd bij de leidinggevende. Ot & Sien is gerechtigd de extra opvang zonder opgaaf van redenen te weigeren.

9. Klachten

9.1 Klachten kunnen schriftelijk of mondeling door ouders, verzorgers worden ingediend bij ieder personeelslid van Ot & Sien waarna gehandeld wordt volgens de klachten procedure. Indien gewenst kan een klacht ook ingediend worden bij de secretaris van de externe geschillen commissie.

9.2 Opdrachtgever kan de klachtenregeling opvragen bij de eigenaresse van Ot & Sien.

10. Geschillen

10.1 Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

10.2 Op alle transacties van Ot & Sien is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing en eventuele geschillen zullen derhalve worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

11. Slotbepaling

11.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Ot & Sien.